Song Information for Sa ’Yo Lamang

Song Title:Sa ’Yo Lamang
Artist:Fernandez, Juris
Hits:69
{t:Sa ??Yo Lamang}
 {st:Juris Fernandez}
 
 Sayo Lamang by Juris Fernandez
 JOESTEL MUSIC STUDIO
 joeysla@yahoo.com
 
 Intro: Bb-Eb-Bb-F-Pause
 [Bb]Puso ko'y[D7] binihag [Gm-Bb7]mo
 [Eb]Sa tami[D7]s ng pagsuy[Gm-Bb7]o
 [Eb]Tanggapin yari[F]ng ala[Bb]y
 [Gm]Ako'y iy[Cm-Eb]o habang-buha[Ab-F]y
 
 [Bb]Aanhi[D7]n pa ang kaya[Gm-Bb7]manan
 [Eb]Luha't[D7] karangal[Gm-Bb7]an
 [Eb]Kung ika'y ma[F]pasa-ak[Bb]in
 [Gm]Lahat na n[Cm-Eb]ga ay kakamt[Ab-F]in
 
 CHORUS
 Sa 'yo l[Bb]amang ang puso [Eb]ko
 Sa 'yo l[Bb]amang ang buhay [C7-Ebm]ko
 Kali[Bb]nisan[Eb], pagdara[Dm]lita
 Pagta[Eb]lima, a[F]king sum[Bb-Eb-Bb]pa
 
 [Bb]Tangan kong [D7]kaloo[Gm-Bb7]ban
 [Eb]Sa iyo'y [D7]nilala[Gm-Bb7]an
 Da[Eb]hil atas ng [F]pagsu[Bb]yo
 [Gm]Tumali[Cm-Eb]ma lamang sa '[Ab-F]yo
 
 
 CHORUS
 Sa 'yo lamang ang puso ko
 Sa 'yo lamang ang buhay ko
 Kalinisan, pagdaralita
 Pagtalima, aking sumpa
 
 (Sa 'yo lamang ang puso ko) Sa 'yo lamang
 (Sa 'yo lamang ang buhay ko)
 Hoh, kalinisan, pagdaralita
 Pagtalima, aking sumpa